laboratorie dansk miljø analyse
TEST og ANALYSER

DMA Laboratoriet

Vi udfører laboratorieanalyser af miljøproblematiske stoffer i relation til byggeriet. Der udføres analyser af materialeprøver samt luftprøver på akkrediteret analyselaboratorium tilknyttet virksomheden.

Vores akkrediterede laboratorium tilbyder disse analyser

Asbest analyse

Asbest er et af de oftest forekommende miljø- og sundhedsskadelige stoffer i byggeri i Danmark.

Især i 1960’erne var asbest et populært materiale i byggeriet pga. dets lange holdbarhed. Brug af asbest blev forbudt i 1984, men der er stadig masser af eternittage og andre byggematerialer med asbest tilbage i parcelhuse og bygninger.

Vi tilbyder 3 typer asbest analyser

Asbest forekommer i mange forskellige materialer anvendt i byggeriet f.eks.

Pladematerialer (tag, loft, væg ol.)
Kanaler
Tekniske isoleringer
Pakninger
Fliseklæbere
Klæbere til gulvbelægninger f.eks. vinyl
Støbninger
Brandisolering
Malinger
Fuger
DMA udfører asbestanalyser i materialer ved anvendelse af stereomikroskopi i kombination med polarisationsmikroskopi med dispationsfarvning for bestemmelse af asbest type i henhold til NIOSH 9002.

I forbindelse med rengøringskontrol efter asbestsanering, eller ved afklaring om evt. spredning af asbestholdigt støv, kan der udtages gel-tape prøver af sedimenteret støv. Gel-tapes kan rekvireres hos DMA.

DMA udfører asbestanalyser af gel-tape prøver ved anvendelse af stereomikroskopi i kombination med polarisationsmikroskopi med dispationsfarvning for bestemmelse af asbest type i henhold til NIOSH 9002 modificeret til gel-tape.

Lysoptisk mikroskopi – PCM fibertælling

Fibertællingerne foretages efter DS 2169 (1) og asbestbekendtgørelsen (2). Procedurer, som disse ikke dækker, hentes fra NIOSH 7400 (3).

Analysen udføres ved 400 x forstørrelse på et Leitz Diaplan lysmikroskop med monteret fasekontrastudstyr.

Efter aftale kan analysen udvides, hvorved “sikre ikke asbestfibre” fraskilles. D.v.s. diatomerfragmenter og isotrope fibre (bl.a. mineraluld), ikke tyndere end ca. 1 my. Denne analyse udføres ved hjælp af påmonteret polarisationsudstyr. Hvis ovenstående er tilfældet, er det anført i rapporten.

Tælles færre end 10 (+ blindværdi) PCM fibre/100 felter fortsættes op til 200 felter.
Blindværdien fratrækkes ved beregning af fiberkoncentrationen, men er ikke fratrukket fibertælletallet anført i resultatskemaet.

DMA finder pt. i gennemsnit 0 PCM fibre/100 felter ved blind- og “field blind” tællinger. Ved nettofibertælletal under 5 (tælletal – blindværdi) PCM fibre angives resultatet som anført i (4, side 29). Dog benyttes 5 fibre som øvre grænse ved nettofibertælletal på 0 og 0.5.

Desuden anføres teoretisk konfidensinterval og detektionsgrænse (mindst 5 PCM fibre detekteret) også ifølge (4).

PCB analyse

Polychlorerede biphenyler (PCB) er en stor gruppe af miljø- og sundhedsskadelige stoffer, der dækker over 209 forskellige kemiske strukturer (congenerer). Disse stoffer har været anvendt som tilsætningsstof i en række produkter i perioden 1950-1977. Brug af PCB blev forbudt i 1977 og indgår nu på EU’s liste over farlige stoffer.

PCB blev anvendt pga. stoffernes nyttige egenskaber, herunder bl.a. som blødgører og brandhæmmer.

Produkter hvor PCB hyppigt har været anvendt

 • Elastiske fuger
 • Malinger
 • Termorude lim
 • Kondensatorer, transformatorer og kabler
 • Gulvmaterialer som linoleum, vinyl og lak

Forekomsten af PCB begrænser sig dog ikke til de materialer hvor det er tilsat, idet det er delvist flygtigt og derfor spreder sig til både luft og andre materialer.

Ved analyse bestemmes materialets indhold af 7 specifikke PCB congenerer: PCB28, PCB52, PCB101, PCB118, PCB138, PCB153 og PCB180. Summen af disse ganges med en omregningsfaktor på 5 hvorefter man har PCB total indholdet.

Vi tilbyder 2 typer PCB analyser

DMA udfører PCB analyser af faste stoffer ved gaskromatografi kombineret med massespektrometri (GC-MS) i henhold til DS/EN 15308:2008. Vi analyserer alle typer af faste stoffer der kan være forurenet med PCB, og vi laver ligeledes indtrængningsanalyser for at bestemme omfanget af indtrængning i f.eks. beton.

Ud over GC-MS udstyr råder laboratoriet over udstyr til klargøring af prøver til analyse, herunder udstyr til opskæring, nedknusning og formaling/homogenisering.

Analyse af PCB i luft er relevant når indeklimaet skal vurderes. DMA analyserer PCB opsamlet på PUF/XAD-2 rør vha. gaskromatografi kombineret med massespektrometri (GC-MS).

DMA råder over udstyr til PCB-luft prøvetagning, og dette udlejes efter aftale. Rør til prøveopsamling kan ligeledes rekvireres hos DMA.

Tungmetal analyse

Tungmetaller har gennem tiden været tilsat i en række materialer anvendt i bygninger, pga. forskellige egenskaber som bl.a. pigmentering, antifungicid og rustbeskytter.

Laboratoriet analyserer rutinemæssigt for syv specifikke metaller:

 • Cadmium
 • Krom
 • Kobber
 • Nikkel
 • Zink
 • Bly
 • Kviksølv

Hyppigt analyserede materialer er:

 • Malinger
 • Glaserede fliser
 • Linoleum
 • Luftprøver (støv i luften opsamlet på filter)
 • Swipe prøver (vådserviet til opsamling af støv på flader)

DMA råder over udstyr til udtagning af luftprøver, og dette udlejes efter aftale. Materialer til swipe kan rekvireres hos DMA.

Laboratoriet har udstyr til passende klargøring af prøver til analyse, herunder formaling i kuglemølle, ultralyds ekstraktion og nedbrydning i mikrobølgeovn. Selve analysen bliver fortaget ved induktivt koblet plasma massespektrometri (ICP-MS).

Olie analyse

DMA analyserer prøver for indhold af olie. Typisk analyseres forurenet jord, beton og tegl.

Prøvens indhold af olie opdeles i følgende fire fraktioner i forhold til karbon kædens længde

 • Benzen – C10
 • C10-C15
 • C15-C20
 • C20-C35

Olie analysen udføres ved gaskromatografi kombineret med flammeioniseringsdetektion (GC-FID).

Klorerede paraffiner analyse

Klorerede paraffiner omfatter en gruppe af klorerede forbindelser med en kædelængde på 10-30 kulstofatomer og et klorindhold på 20-70%.

Klorerede paraffiner er anvendt i en række produkter, f.eks.

 • Skærerolier
 • Rustbeskyttende maling og grundmaling
 • Blødgørere og brandhæmmere i plast
 • Flammehæmmere i gummi, plast og tekstiler
 • Fugemasser

Klorerede paraffiner opdeles i 3 grupper i henhold til deres kædelængde

 • Kortkædede: kædelængde C10-13
 • Mellemkædede: kædelængde C14-17
 • Langkædede: kædelængde C18-30

Typisk analyserer DMA fugemasse for klorerede paraffiner. Indholdet af klorerede paraffiner kvantificeres via gaskromatografi med katalytisk aktivt inlet kombineret med flammeioniseringsdetektor (cat-GC-FID). DMA har udviklet sin egen akkrediterede analysemetode samt et notat, der til stadighed ligger til grund for de danske myndigheders regulering. Læs notatet her.

PAH-analyse

Polycykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) – også kaldet tjærestoffer – er en gruppe på mere end 100 kemiske stoffer, der er miljø- og sundhedsskadelige. Typiske materialer der analyseres for PAH på laboratoriet er forurenet jord, asfalt og tagpap.

Vi analyserer for følgende PAH’er:

 • Fluoranthen
 • Benz(b+j+k)fluoranthen,
 • Benz(a)pyren
 • Dibenz(a,h)anthracen
 • Indeno(1,2,3-c,d)pyren.

Prøven analyseres ved gaskromatografi kombineret med massespektrometri (GC-MS).

Mycometertest

I forbindelse med undersøgelse af fugtskadede bygninger samt til kvalitetskontrol efter skimmelsvampesanering, anvender DMA bl.a. Mycometer®-testen.
Mycometer®-testen anvendes til at bestemme mængden af svampebiomasse på overfladen af et givent prøvningsmateriale.

Prøveresultatet kategoriseres i henholdsvis tre kategorier A, B og C ud fra et analyseret Mycometer-tal.Ud over kategoriseringen bør analyseresultater vurderes på baggrund af de faktiske forhold på stedet mht. synlige aftegninger, fugtniveau og omfang.

Aftryksprøver kan anvendes, hvis der er ønske om at påvise eventuelle levedygtige skimmel-svampesporer. Aftryksprøverne indeholder et næringsmedium med V8-agar (tilsat antibiotika, for at undgå bakterier). Efter prøvetagning sendes prøverne til dyrkning og analyse på eksternt laboratorium.Analyseresultatet viser henholdsvis antal levedygtige kolonier samt hvilke arter der er dyrket.

Svartider

For prøver udtaget af kunden har vi følgende leveringstider

 • Asbest indenfor 1 hverdag (haste indenfor 2 timer + 50% tillæg)
 • Øvrige analyser indenfor 2-3 hverdag (haste indenfor 24 timer + 100% tillæg)
 • Sager med både asbest og øvrige prøver vil blive afrapporteret samlet indenfor 2-3 hverdage
 • Meget store sager kan have længere leveringstid, men dette vil altid være efter aftale med kunden
 • Udtagning og indlevering af prøver
 • Prøver kan udtages af DMA , eller udtages af kunde og indleveres direkte på laboratoriet eller fremsendes med post.

Prøveudtagelse

VI ANBEFALER FØLGENDE FREMGANGSMÅDE når du skal udtage en prøve

 • Materialet skæres frit/afskrabes på en måde så mindst muligt af det underliggende materiale kommer med. Medtag så vidt muligt kun det materiale som ønskes analyseret.
 • Pak hver prøve for sig
 • Rengør prøvetagningsudstyr mellem hver prøve for at undgå kontaminering af efterfølgende prøver. Ved udtagning af PCB prøver er det en god ide at rengøre udstyret med acetone, for at fjerne eventuelle rester
 • Mærk prøven med prøve id
 • Vedlæg udfyldt analyserekvisition (link til PDF), eller som minimum en følgeseddel hvor kontaktperson og information om prøve og ønsket analyse er angivet
 • DMA skal bruge 1 gram prøve pr. analyse (undtaget asbest). Ønsker man eksempelvis en maling analyseret for både PCB og tungmetaller skal der indleveres 2 gram prøve. En passende prøvemængde pr. analyse er illustreret med denne illustration.

Kontakt laboratoriet

Analyser og test
Kristoffer Kampmann

Kristoffer Kampmann

Kom videre

Bestil en analyse eller test
Læs Privatlivspolitik