TILSYN

Kontrol af miljøsanering

I forbindelse med afslutning af miljøsaneringer kan DMA tilbyde rengøringskontrol og saneringskontrol efter alle typer af miljøsaneringer som asbest, PCB, bly/kviksølv og skimmel.

Om kontrol af miljøsanering

I forbindelse med afslutning af miljøsaneringer kan DMA udføre kontrol med det udførte arbejde. DMA kan tilbyde rengøringskontrol og saneringskontrol efter alle typer af miljøsaneringer som asbest, PCB, bly/kviksølv og skimmel.

En kontrol vil altid omfatte en visuel gennemgang af det udførte arbejde samt visuel vurdering af områderne. Dette vil som oftest blive suppleret af repræsentative prøver for dokumentation af kontrollen.

Kontrol efter asbest-sanering

Ved kontrol efter asbestsanering anvendes som udgangspunkt to prøvetagningsmetoder: Geltape prøver af sedimenteret støv eller luftprøver ved opsamling af fibre på filtre. Ved geltape prøverne er renhedskriteriet at der ikke må konstateres asbestfibre overhoved. Ved luftprøver skal AT- anvendte grænseværdi på 3.000 fibre/m3 overholdes, med mindre andre krav er opstillet. Ved almindelig luftmåling tælles asbestlignende fibre. Der er også mulighed for at udvide undersøgelsen med bestemmelse af rene asbestfibre ved elektron mikroskopi. Dette udføres på eksternt laboratorium og er mere omkostningsfuldt.

Kontrol efter PCB-sanering

Ved kontrol efter PCB-sanering anvendes som oftest udtagning af overflade prøver ved afskrabning for at sikre at der er saneret dybt nok, og at der ikke sidder PCB holdigt støv tilbage på overfladerne. Alternativt kan der udtages luftprøver, men for at vurderer resultatet kræver det forudgående viden om udgangspunktet samt evt. tilbageværende materialer der ikke er omfattet af saneringen.

Kontrol efter bly-sanering

Ved kontrol af overflader kan anvendes en swipe test, hvor et kendt areal, som oftest 30 * 30 cm, aftørres med en speciel klud der efterfølgende analyseres for blyindhold. Metoden er en amerikansk kontrolmetode, og der findes ikke danske grænseværdier for bly indhold i overflade støv. DMA vurderer at der ved overholdelse af de amerikanske grænseværdier ikke vil være en overskridelse af de danske grænseværdier for bly i luft, under normale omstændigheder. Alternativt kan der udtages en luftprøve, her skal man dog være opmærksom på at der kan være en del bly bundet i støv og skidt i overfladerne som ikke bliver hvirvlet op i forbindelse med en luftprøve, men som kan frigives ved fysisk kontakt.

Kontrol efter skimmel-sanering

Mycometer®-testen anvendes til kvalitetskontrol efter skimmelsvamp-sanering.

Bestil kontrol

martin nerum olsen
Rådgiver, miljøsanering

spørgsmål?

Bestil en opringning
Læs Privatlivspolitik