Forurening

Håndtering af forurenet jord

Ved bortskaffelse af jord, gravearbejde og byggeri, skal der undersøges for forurening. Vi hjælper med prøvetagning og analyse, indhentning af de rigtige tilladelser og bortskaffelse af overskudsjord.

Værd at vide om jordforurening

Ved bortskaffelse af jord, gravearbejde og byggeri skal der undersøges om jorden er forurenet. Jordforurening kan stamme mange steder fx spild, gamle olietanke, ulykker, tidligere belægninger, industri, samt generel forurening af bynært jord.

Der er ofte krav fra myndigheder omkring prøvetagning og analyser især ved de kortlagte områder. Forurenet jord skal nemlig fjernes, inden der kan bygges på området. Det skal fjernes, da det kan skade mennesker og miljø, både via drikkevand, ophold på jorden og gennem bygninger placeret på forurenet jord.

VI KAN BL.A. HJÆLPE DIG MED

  • Prøvetagning og analyse af jord.
  • Analyse af jord i forbindelse med forklassificering af byggegrund og de projekter, hvor jordarbejdet skal udføres.
  • Jordklassificering til håndtering og bortskaffelse af overskudsjord.
  • Orienterende miljøundersøgelser.
  • Afgrænsende miljøundersøgelser.
  • Indhentning af tilladelser som fx ansøgning og anmeldelser af jordflytning.

Hvem kortlægger arealer med forurenet jord?

Det er regionerne, der kortlægger arealer. Kortlægning sker på 2 niveauer, henholdsvis vidensniveau 1 (V1) og vidensniveau 2 (V2). Kortlægningen på V1 sker hvis der er kendskab til aktiviteter, der kan have forårsaget forurening på arealet. Kortlægning på V2 sker hvis der er dokumentation for jordforurening på arealet.

Det er typisk byområder, der klassificeres som lettere forurenet. Områder som udsættes for det der kaldes diffus forurening, som gerne er udstødning fra biler og røg fra industri. Det er også regionen, du skal henvende dig til, hvis du vil have oplyst om en grund er forurenet. Det kan være aktuelt i forbindelse med køb eller salg af et hus, ombygninger eller større gravearbejde på grunden.

Er min jord forurenet?

Forurenet jord er jord, der på en eller måde er blevet udsat for sundhedsskadelige stoffer, som fx olie, tungmetaller eller sprøjtemidler fra landbrug. Ofte er jorden i et område forurenet, hvis der tidligere har været landbrug, industri eller andre former for erhverv. Nedgravede olietanke kan også give problemer med forurenet jord, da der kan være opstået utætheder med tiden, der giver risiko for udsivning af skadelige stoffer i den omkringliggende jord.

Det kan have sundhedsmæssige konsekvenser, for både børn og voksne, at bo på grunde med forurenet jord.

Hvad gør man med forurenet jord?

På kortlagte områder og områdeklassificerede grunde er det et krav fra myndighederne, at der skal foretages prøvetagning, og analyse af jord der skal bortskaffes. På baggrund af jordbundsprøver skal forurenet jord analyseres, klassificeres og anmeldes til myndighederne, inden bortskaffelse. Du kan få nærmere oplysninger hos din kommune, om de præcise krav i dit område.

Jordflytning kræver udtagning af jordprøver for klassificering af jordens forureningsgrad og anvisning af jorden til en godkendt jordmodtager jf. Jordflytningsbekendtgørelsen (Bek. nr. 1479 af 12/12/2007

Hos Dansk Miljø Analyse kan vi hjælpe dig gennem hele processen fra foretagelse af jordprøver, analyse, klassificering af jord, til dialog med myndigheder og bortskaffelse af jord.

Du har svarresultatet indenfor 7-10 dage, efter vi har taget prøver af din jord. Haster det, er det muligt at få ekspresbehandlet sine prøver mod tillæg.

Alle projekter er forskellige, og prisen vil selvfølgelig afspejles i, hvad der skal gøre i netop din sag.

brug for rådgivning?

Kontakt os

Har du brug for hjælp eller rådgivning omkring miljøskadelige stoffer i privat eller professionelt byggeri, så tøv ikke med at tage kontakt.

Mandag-fredag: Kl. 08:00-16:00

Bestil en opringning
Læs Privatlivspolitik