Analyse

DMA udfører analyser på eget analyselaboratorium. Formelt er laboratoriet ejet af hovedfirmaet bag DMA, Medico Kemiske laboratorium (MKL), hvorfor laboratoriets akkreditering også ligger under MKL (akk. nr. 549). Læs mere under “Om os”.

DMA udfører laboratorieanalyser af miljøproblematiske stoffer i relation til byggeriet. Der udføres analyser af materialeprøver samt luft prøver.

Hop til de forskelle analysetyper for at læse mere om disse

Asbest Analyse PCB Analyse Klorede Paraffiner Analyse Tungmetal Analyse PAH Analyse Olie Analyse

Udtagning og indlevering af prøver

Prøver kan udtages af DMA , eller udtages af kunde og indleveres direkte på laboratoriet eller fremsendes med post.

Ved udtagelse af prøver anbefaler DMA følgende fremgangsmåde

 • Materialet skæres frit/afskrabes på en måde så mindst muligt af det underliggende materiale kommer med. Medtag så vidt muligt kun det materiale som ønskes analyseret.
 • Pak hver prøve for sig
 • Rengør prøvetagningsudstyr mellem hver prøve for at undgå kontaminering af efterfølgende prøver. Ved udtagning af PCB prøver er det en god ide at rengøre udstyret med acetone, for at fjerne eventuelle rester
 • Mærk prøven med prøve id
 • Vedlæg udfyldt analyserekvisition, eller som minimum en følgeseddel hvor kontaktperson og information om prøve og ønsket analyse er angivet

DMA skal bruge 1 gram prøve pr. analyse (undtaget asbest). Ønsker man eksempelvis en maling analyseret for både PCB og tungmetaller skal der indleveres 2 gram prøve. En passende prøvemængde pr. analyse er illustreret i følgende billeder:

Svartider

DMA ønsker at tilbyde en hurtig leveringstid på analyser.
For prøver udtaget af kunden har vi følgende leveringstider:

 • Asbest indenfor 1 hverdag (haste indenfor 2 timer + 50% tillæg)
 • Øvrige analyser indenfor 2-3 hverdag (haste indenfor 24 timer + 100% tillæg)
 • Sager med både asbest og øvrige prøver vil blive afrapporteret samlet indenfor 2-3 hverdage
 • Meget store sager kan have længere leveringstid, men dette vil altid være efter aftale med kunden

Asbest analyser

Materiale prøver
Asbest forekommer i mange forskellige materialer anvendt i byggeriet f.eks.

 • Pladematerialer (tag, loft, væg ol.)
 • Kanaler
 • Tekniske isoleringer
 • Pakninger
 • Fliseklæbere
 • Klæbere til gulvbelægninger f.eks. vinyl
 • Støbninger
 • Brandisolering
 • Malinger
 • Fuger

DMA udfører asbestanalyser i materialer ved anvendelse af stereomikroskopi i kombination med polarisationsmikroskopi med dispationsfarvning for bestemmelse af asbest type i henhold til NIOSH 9002.

Gel-tape prøver

I forbindelse med rengøringskontrol efter asbestsanering, eller ved afklaring om evt. spredning af asbestholdigt støv, kan der udtages gel-tape prøver af sedimenteret støv. Gel-tapes kan rekvireres hos DMA.

DMA udfører asbestanalyser af gel-tape prøver ved anvendelse af stereomikroskopi i kombination med polarisationsmikroskopi med dispationsfarvning for bestemmelse af asbest type i henhold til NIOSH 9002 modificeret til gel-tape.

Luft prøver

Lysoptisk mikroskopi – PCM fibertælling

Fibertællingerne foretages efter DS 2169 (1) og asbestbekendtgørelsen (2). Procedurer, som disse ikke dækker, hentes fra NIOSH 7400 (3).

Analysen udføres ved 400 x forstørrelse på et Leitz Diaplan lysmikroskop med monteret fasekontrastudstyr.

Efter aftale kan analysen udvides, hvorved “sikre ikke asbestfibre” fraskilles. D.v.s. diatomerfragmenter og isotrope fibre (bl.a. mineraluld), ikke tyndere end ca. 1 my. Denne analyse udføres ved hjælp af påmonteret polarisationsudstyr. Hvis ovenstående er tilfældet, er det anført i rapporten.

Tælles færre end 10 (+ blindværdi) PCM fibre/100 felter fortsættes op til 200 felter.
Blindværdien fratrækkes ved beregning af fiberkoncentrationen, men er ikke fratrukket fibertælletallet anført i resultatskemaet.

DMA finder pt. i gennemsnit 0 PCM fibre/100 felter ved blind- og “field blind” tællinger. Ved nettofibertælletal under 5 (tælletal – blindværdi) PCM fibre angives resultatet som anført i (4, side 29). Dog benyttes 5 fibre som øvre grænse ved nettofibertælletal på 0 og 0.5.

Desuden anføres teoretisk konfidensinterval og detektionsgrænse (mindst 5 PCM fibre detekteret) også ifølge (4).

PCB analyser

Polychlorerede biphenyler (PCB) er en stor gruppe af miljø- og sundhedsskadelige stoffer, der dækker over 209 forskellige kemiske strukturer (congenerer). Disse stoffer har været anvendt som tilsætningsstof i en række produkter i perioden 1950-1977. Brug af PCB blev forbudt i 1977 og indgår nu på EU’s liste over farlige stoffer.

PCB blev anvendt pga. stoffernes nyttige egenskaber, herunder bl.a. som blødgører og brandhæmmer. Produkter hvor PCB hyppigt har været anvendt er i er blandt andre:

 • Elastiske fuger
 • Malinger
 • Termorude lim
 • Kondensatorer, transformatorer og kabler
 • Gulvmaterialer som linoleum, vinyl og lak

Forekomsten af PCB begrænser sig dog ikke til de materialer hvor det er tilsat, idet det er delvist flygtigt og derfor spreder sig til både luft og andre materialer.

Ved analyse bestemmes materialets indhold af 7 specifikke PCB congenerer: PCB28, PCB52, PCB101, PCB118, PCB138, PCB153 og PCB180. Summen af disse ganges med en omregningsfaktor på 5 hvorefter man har PCB total indholdet.

Fast stof

DMA udfører PCB analyser af faste stoffer ved gaskromatografi kombineret med massespektrometri (GC-MS) i henhold til DS/EN 15308:2008. Vi analyserer alle typer af faste stoffer der kan være forurenet med PCB, og vi laver ligeledes indtrængningsanalyser for at bestemme omfanget af indtrængning i f.eks. beton.
Ud over GC-MS udstyr råder laboratoriet over udstyr til klargøring af prøver til analyse, herunder udstyr til opskæring, nedknusning og formaling/homogenisering.

Luft

Analyse af PCB i luft er relevant når indeklimaet skal vurderes. DMA analyserer PCB opsamlet på PUF/XAD-2 rør vha. gaskromatografi kombineret med massespektrometri (GC-MS).
DMA råder over udstyr til PCB-luft prøvetagning, og dette udlejes efter aftale. Rør til prøveopsamling kan ligeledes rekvireres hos DMA.

Klorerede paraffiner

Klorerede paraffiner omfatter en gruppe af klorerede forbindelser med en kædelængde på 10-30 kulstofatomer og et klorindhold på 20-70%. Klorerede paraffiner opdeles i 3 grupper i henhold til deres kædelængde

 • Kortkædede: kædelængde C10-13
 • Mellemkædede: kædelængde C14-17
 • Langkædede: kædelængde C18-30

Klorerede paraffiner er anvendt i en række produkter, f.eks.

 • Skærerolier
 • Rustbeskyttende maling og grundmaling
 • Blødgørere og brandhæmmere i plast
 • Flammehæmmere i gummi, plast og tekstiler
 • Fugemasser

Typisk analyserer DMA fugemasse for klorerede paraffiner. Prøven analyseres ved gaskromatografi kombineret med massespektrometri (GC-MS).

Tungmetal analyser

Tungmetaller har gennem tiden været tilsat i en række materialer anvendt i bygninger, pga. forskellige egenskaber som bl.a. pigmentering, antifungicid og rustbeskytter. Laboratoriet analyserer rutinemæssigt for syv specifikke metaller: Cadmium, Krom, Kobber, Nikkel, Zink, Bly og Kviksølv. Hyppigt analyserede materialer er

 • Malinger
 • Glaserede fliser
 • Linoleum
 • Luftprøver (støv i luften opsamlet på filter)
 • Swipe prøver (vådserviet til opsamling af støv på flader)

DMA råder over udstyr til udtagning af luftprøver, og dette udlejes efter aftale. Materialer til swipe kan rekvireres hos DMA.

Laboratoriet har udstyr til passende klargøring af prøver til analyse, herunder formaling i kuglemølle, ultralyds ekstraktion og nedbrydning i mikrobølgeovn. Selve analysen bliver fortaget ved induktivt koblet plasma massespektrometri (ICP-MS).

PAH analyse

Polycykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) – også kaldet tjærestoffer – er en gruppe på mere end 100 kemiske stoffer, der er miljø- og sundhedsskadelige. Typiske materialer der analyseres for PAH på laboratoriet er forurenet jord, asfalt og tagpap.

DMA analyserer for følgende PAH’er: Fluoranthen, benz(b+j+k)fluoranthen, benz(a)pyren, dibenz(a,h)anthracen og indeno(1,2,3-c,d)pyren.

Prøven analyseres ved gaskromatografi kombineret med massespektrometri (GC-MS).

Olie analyse

DMA analyserer prøver for indhold af olie. Typisk analyseres forurenet jord, beton og tegl. Prøvens indhold af olie opdeles i følgende fire fraktioner i forhold til karbon kædens længde

 • Benzen – C10
 • C10-C15
 • C15-C20
 • C20-C35

Olie analysen udføres ved gaskromatografi kombineret med flammeioniseringsdetektion (GC-FID).

Hent din analyserekvisition her